St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida

 

Den kulturelle skolesekken

  Innstillinga til St.meld. nr. 8 er nå lagt fram av familie- og kulturkomiteen, og blei behandla i Stortinget den 29. april. Museumsforbundets høringsuttalelse er eksplisitt nevnt i innstillinga, og vi har har fått gjennomslag for flere av våre forslag til merknader, bl.a. denne enstemmige komitémerknaden:

 

 

 

 

"Komiteen peikar på at det er eit uutnytta potensial i musea når det gjeld denne sektoren sitt bidrag til Den kulturelle skulesekken. Under den opne høyringa i komiteen kom det fram at kun 50 pst. av dei pedagogiske programma ved musea er kopla opp mot Den kulturelle skulesekken, og at det er store lokale skilnader. Komiteen viser til at musea har verdifull fag- og formidlingskompetanse. Komiteen meiner det er viktig at verdiane som ligg i kulturminne og kulturmiljø, blir formidla til neste generasjon. Komiteen meiner kulturarvfeltet er viktig å formidle til barn og unge, og understrekar verdien av at denne kunnskapen blir formidla profesjonelt og tilpassa målgruppa."

  Museumsforbundet har vært til høring i Stortinget
i forbindelse med St.meld. nr. 8 (2007-2008). Les mer
  Ny stortingsmelding om DKS:
St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida
: Les mer
  Her er Museumsforbundets høringssvar til evalueringsrapporten om DKS: Les mer
  Evalueringsrapporten "Ekstraordinært eller selvfølgelig" ble sendt på høring av KKD den 9. november 2006. Her er høringsdokumentene: Les mer
  Museumsforbundet har vært til høring i Stortinget i forbindelse med St.meld. nr. 38 (2002 – 2003): Les mer
  Her finner du kulturkomiteens innstilling til St. meld. 38: Les mer
  Grunnlagsdokumentet for Den kulturelle skolesekken er
St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken: Les mer