St.meld. nr. 15 (2007-2008): Tingenes tale. Universitetsmuseene

Tingenes tale. Universitetsmuseene

  KS1- rapport om fremtidig lokalisering av Kulturhistorisk museum
– Les pressemelding fra regjeringa
  Rapport om Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU) overrakt statsråd Tora Aasland 29.05.09. Les mer
  Innstillinga til "Tingenes tale" ble avgitt 22. mai og behandlet i Stortinget 30. mai. Se saksopplysninger
  Se vår pressemelding. Museumsforbundet er i hovedsak svært fornøyd med meldinga "Tingenes tale", blant annet når det gjelder satsinga på forskning og samlingsforvaltning. Likevel mener vi at meldinga burde vært mer forpliktende på det økonomiske området.
  Tingenes tale (St.meld. nr. 15 (2007-2008). 14. mars 2008 la Kunnskapdsepartementet for første gang fram ei egen stortingsmelding om universitetsmuseene.
  Museumsforbundet deler mange av synspunktene som kommer fram i NoU 2006:8, men har likevel flere kritiske bemerkninger i vårt høringssvar.
  Et utvalg nedsatt av departementet i 2004 leverte 31. mars 2006 sin innstilling "Kunnskap for fellesskapet" (NoU 2006: 8). Utvalget skulle utrede universitetsmuseenes rolle i den nasjonale museumspolitikken, og rapporten danner mye av grunnlaget for stortingsmeldinga Tingenes tale.