Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge er nå revidert

Om ordningen med statlig forsikring i forbindelse med utstillinger

Ordningen med statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge ble etablert i 1985, og det har i denne 30-årsperioden ikke forekommet krav om forsikringsutbetaling. Kulturdepartementet har det overordnete forvaltningsansvar og fastsetter regelverket for ordningen. Ramme for samlet forsikringsansvar fastsettes årlig av Stortinget i fm budsjettvedtak for kommende år, jf. nærmere omtale av ordningen i Prop 1 S (2015-2016), under Kap. 322, post 78, side 91.

Bakgrunn for endringer i regelverket

De siste årene har arbeidet med statlig forsikring av innlån av verdifulle verk fra utlandet til større utstillinger i Norge avdekket et behov for å presisere og tydeliggjøre enkelte av bestemmelsene i departementets Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge. Med unntak av en mindre språklig justering i 2013 har eksisterende regelverk vært uendret siden 2007. Mens verdien av inngåtte forsikringsavtaler i disse årene har økt betydelig, har institusjonenes egenandel og minimumsverdier for å kunne søke statlig forsikring blitt holdt på samme nivå. Det reviderte regelverket innebærer bl.a. en heving av de verdigrensene som er satt for å kunne søke om statlig forsikring, heving av søkers egenandel ved eventuelt forsikringstilfelle, samt økt maksimumsverdi for forsikringsavtaler som kan avgjøres i Kulturdepartementet uten å måtte forelegges regjeringen som Kgl.res.

Konsekvenser

På bakgrunn av siste års erfaringer med hvordan institusjonene benytter den statlige forsikringsordningen, anses de foreslåtte endringene ikke å innebære noen praktiske konsekvenser av betydning for institusjoner som søker statlig forsikring i fm innlån av verk fra utlandet til utstillinger i Norge.

Regelverket av 16.juni 2016 finnes i norsk og engelsk versjon på KUDs nettsider på regjeringen.no her:

Norsk:  www.regjeringen.no/2504876

Engelsk: www.regjeringen.no/2504876english