Autorisasjon Konservator NMF

Autorisasjon som konservator NMF
og førstekonservator NMF

 

Søknadsfrister: 1. februar og 15. september

 

Søknadsskjema (oppdatert august 2015)
Søknadskjemaet sendes i elektronisk form til Generalsekretær Liv Ramskjær

 

 

Retningslinjer for autorisasjonsordninga (revidert 1.januar 2006).

 

NB! Det tilkommer et administrasjonsgebyr på 2.500 kr for hver enkelt søknad.

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE AV FORSKNINGSARBEIDENE
Norges museumsforbund legger OECD’s definisjon av forskning og utviklingsarbeid til grunn for forbundets vurdering av og uttalelser om forskning. Definisjoner av forskning og utviklingsarbeid (FoU)Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.

 

Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

 

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

 

Kilde: St.meld. nr. 20 (2004–2005) ”Vilje til forsking”.

 

 

Vurdering av vitenskapelige arbeider innsendt til bedømmelse for autorisasjon til konservator NMF / 1. Konservator NMF:

 

Generelt:

–          Søkers innsats i arbeidene skal identifiseres

–          Arbeider innlevert for bedømmelse kan ikke trekkes tilbake

 

Det skal legges vekt på om arbeidene er:

–          selvstendige / helhetlige på et høyt faglig nivå mht problemformuleringer, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag

–          godt dokumentert, viser god behandling og forståelse av litteratur og har god fremstillingsform

–          basert på materiale og metoder som er tjenlige for de spørsmål som diskuteres, og om argumentene, påstandene og konklusjonene er presise, solide og holdbare

 

Konklusjonen:

–          Bedømmelsen av arbeidene skal gi en kort beskrivelse av formatet (for eksempel monografi, artikkelsamling), typen (for eksempel teoretisk, empirisk) og omfanget, dets vitenskapelige betydning og sentrale momenter vedrørende teori, hypoteser, materiale, metoder og funn

–          Arbeidenes sterke og svake sider skal vurderes og avveies mot hverandre og lede til den endelige konklusjon og innstilling.

–          Bedømmelse og konklusjon av hvert innlevert arbeid skal ikke overstige 1/3 side.

–          Enstemmighet i bedømmelseskomiteen er påkrevet ved 1. stillingskompetanse. Dissenser og avslag skal begrunnes.