Handlingsplan, strategiplan og vedtekter

 

 

Handlingsplan

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2015-2016

Handlingsplan 2016-2017

 

Strategiplan

Strategi for Norges museumsforbund 2015-2019

 

Vedtekter for Norges museumsforbund

Vedtatt på årsmøtet 10.09.15

Norges museumsforbund er interesseorganisasjonen for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling.

 

1 FORMÅL

Norges museumsforbund skal:

 • arbeide for å styrke museenes ressurs- og rammevilkår for å sikre fortsatt videreutvikling av museenes innsatsområder; fornying, forvaltning, forskning og formidling
 • være faglig møteplass for debatt, kompetanseheving og kunnskapsdeling, samarbeid mellom museene og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til å synliggjøre og styrke museenes samfunnsrolle
 • være pådriver og kunnskapsressurs i den offentlige debatt om museenes faglige og politiske interesser
2 STYRENDE ORGANER – ORGANISASJON

Norges museumsforbunds styrende organer er:

 • årsmøtet
 • styret

Forbundet skal ha en fast administrasjon ledet av en generalsekretær.

3 MEDLEMSKAP

3.1 Norges museumsforbund har både institusjonsmedlemmer, personlige medlemmer, assosierte medlemmer og æresmedlemmer.

3.2 Medlemskap i Norges museumsforbund er åpent for alle museer i Norge som tilfredsstiller ICOMs definisjon av et museum, og som slutter seg til forbundets vedtekter.

3.3 Personlig medlemskap er åpent for alle ansatte og styremedlemmer ved museer som fyller kriteriene under § 3.2, og personer som i kraft av yrke behandler saker med museumstilknytning. Personer som i yrkessammenheng handler med kunst, kultur- og/eller naturhistoriske gjenstander, kvalifiserer ikke til medlemskap. Fra og med 2016 tas det ikke opp nye personlige medlemmer.

3.4 Som assosiert medlem kan opptas institusjoner og organisasjoner innen nært tilgrensete fagområder, for eksempel innen kultur(minne)vern, naturvern og forskning og formidling innen samme områder. Museer som oppfyller kriteriene for fullt medlemskap, kan ikke være assosierte medlemmer.

3.5 Æresmedlemskap gjelder dem som allerede har dette gjennom NKKM eller NNML.

3.6 Styret behandler søknader om medlemskap i saker der det er tvil om at søker er kvalifisert. Øvrige søknader kan behandles administrativt.

3.7 Medlemskap løper til det sies opp skriftlig. Ved manglende kontingentinnbetaling slettes medlemskap det påfølgende år. Medlemmer som blir slettet på grunn av utestående kontingent, må før eventuell gjeninnmelding gjøre opp gjelden etter de satser som gjelder på tidspunktet for ny innmelding.

3.8 Når forutsetningene for medlemskap endres eller faller bort, kan styret si opp medlemskapet. Ved tvist om oppsigelse kan saken ankes inn for årsmøtet til endelig avgjørelse. En anke gir oppsigelsen oppsettende virkning.

4 ÅRSMØTET

4.1 Årsmøtet er Norges museumsforbunds høyeste organ.

4.2 Ordinært årsmøte avholdes hvert kalenderår etter vedtak i styret. Sted og tidspunkt for årsmøtet, samt valgkomiteens medlemmer og adresse, skal gjøres kjent for medlemmene minst 4 måneder på forhånd.

4.3 Innkalling og sakspapirer skal sendes medlemmene minst 1 måned før årsmøtet.

4.4 Med innkallingen skal følge saksframlegg til alle saker som årsmøtet skal behandle:

 • innkalling
 • sakliste
 • forretningsorden
 • årsmelding
 • årsregnskap med revisjonsberetning
 • kontingent, kontingentklasser og stemmer pr. klasse
 • opprettelse og oppløsning av seksjoner
 • virksomhetsplan (strategi- og handlingsplaner)
 • valg av hovedstyre, styrer til fagseksjonene, revisor og valgkomité
 • eventuelle forslag til endring av vedtektene
 • andre saker og forslag nevnt i innkallingen
 • valgkomiteens innstilling til styre i Norges museumsforbund og valg av tillitsmenn til fagseksjonene
 • styrets forslag til ny valgkomité

 

4.5 Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 3 måneder før årsmøtet.

4.6 Årsmøtet velger selv møteledelse og fastsetter sin forretningsorden. Årsmøtet velger 2 medlemmer utenfor styret til å undertegne protokollen, og en fullmaktskomité på 3 medlemmer.

4.7 Årsmøtet er lovlig satt når innkalling er sendt i samsvar med disse vedtektene, og innkallingen er godkjent av årsmøtet.

4.8 Medlemsinstitusjoner som har betalt medlemskontingent for inneværende budsjettår, har stemmerett. Har en institusjon flere stemmer, kan én og samme representant utøve stemmerett i henhold til dette gjennom medbrakte fullmakter. Personlige medlemmer har ikke stemmerett, men kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett.

4.9 Styrets medlemmer og varamedlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsberetning og regnskap. Møteledere har stemmerett i alle saker.

4.10 Ordstyrer kan gi ordet til assosierte medlemmer, gjester og observatører.

4.11 Årsmøtet velger:

 • styremedlemmer og varamedlemmer til styret, de siste i prioritert rekkefølge
 • leder blant styremedlemmene
 • seksjonsstyrer for de enkelte seksjonene
 • revisor
 • valgkomité

Årsmøtet uttaler seg om stedet for neste årsmøte.

4.12 Valgkomiteen skal ha 5 medlemmer. Den skal fremme forslag til styremedlemmer, styreleder og eventuelle andre valg overfor det neste ordinære årsmøte. Medlemmene kan nominere kandidater overfor komiteen inntil 6 uker før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling, som skal vedlegges innkallingen, skal nevne alle mottatte forslag.

4.13 Alle ansatte eller styremedlemmer ved en medlemsinstitusjon med fullt medlemskap, og alle personlige medlemmer, er valgbare til forbundets organer.

4.14 Alle valg og avstemninger, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall (§9), avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som falt. Avstemningsmåten reguleres i forretningsorden.

4.15 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det finner grunn til det, eller når minst 1/5 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saken(e) som er grunnlaget for møtet.

4.16 Saker kan også forelegges medlemmene til skriftlig avstemning med tre ukers frist. Ved uravstemning har medlemsinstitusjoner og seksjoner stemmerett som ved et ordinært årsmøte.

 

5 STYRET

5.1 Styret består av leder og 6 medlemmer valgt av årsmøtet blant representanter fra institusjonsmedlemmer og personlige medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved valg til styret bør det tilstrebes en lovpålagt kjønnsfordeling, bred faglig og geografisk fordeling blant medlemmene.

5.2 Styreleder velges for ett år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen slik at halve styret er på valg hvert år. Ved første valg er tre av styrets medlemmer etter loddtrekning på valg for halve styreperioden. Varamedlemmene er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv med nestleder og arbeidsutvalg. Det siste skal bestå av leder, nestleder og et styremedlem.

5.3 Ingen kan sitte i styret mer enn seks år sammenhengende.

5.4 Styret leder forbundets virksomhet og gjør vedtak i saker som ikke er lagt til årsmøtet eller som dette har delegert til annet organ.

5.5 Styret er beslutningsdyktig når innkalling har funnet sted og leder/nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede.

5.6 Styremøter holdes så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst tre styremedlemmer ber om det.

5.7 Styret er ansvarlig for drift av forbundets administrasjon, ansetter medarbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsforhold for ansatte.

5.8 Styret skal utarbeide forslag til ny handlingsplan for Museumsforbundet hvert år, og forslag til strategiplan hvert femte år.

 

6 FAGSEKSJONER

6.1 Fagseksjonene skal jobbe for å støtte opp om Museumsforbundets gjeldende strategi- og handlingsplaner, og skal fungere som Museumsforbundets kompetanseorgan innen eget fagfelt. Styret utarbeider mandat i samarbeid med fagseksjonene.

6.2 Fagseksjonene skal ledes av et seksjonsstyre med 3-5 medlemmer som velges på Museumsforbundets årsmøte.
6.3 Fagseksjoner kan opprettes og oppløses etter vedtak på Museumsforbundets årsmøter.

6.4 Seksjonene skal arbeide for erfaringsutveksling, samarbeid og faglig utvikling for sine medlemmer til beste for museene i Norge.

 

7 KONTINGENT

Medlemskontingenten i Norges museumsforbund fastsettes av årsmøtet.

 

8 VEDTEKTSENDRINGER

8.1 Forslag om vedtektsendringer sendes styret senest 4 måneder før årsmøtet, og skal sammen med styrets uttalelse, sendes medlemmene sammen med årsmøteinnkalling.

8.2 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer på ett ordinært årsmøte eller simpelt flertall på to ordinære årsmøter etter hverandre. 8.3 Vedtatte vedtektsendringer gjøres gjeldende fra det tidspunkt årsmøtet er avsluttet, dersom ikke noe annet er fastsatt i vedtaket.

 

9 OPPLØSNING

Norges museumsforbund kan oppløses på bakgrunn av innsendt forslag om vedtektsendring, og behandles etter samme frister som for vedtektsendring (§ 9). Forbundet oppløses hvis 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede stemmer for på ordinært årsmøte, og mindre enn 1/3 av alle stemmeberettigede medlemmer stemmer mot dette ved påfølgende uravstemning.

Eventuelle midler går til det departement som til enhver tid har ansvar for museumsspørsmål.

Arkivet etter Norges museumsforbund avhendes til Riksarkivets privatarkivavdeling.