Fagseksjoner

Skjema for å søke om aktivitetsmidler til fagseksjonen:                                                                  Søknad om aktivitetsmidler til fagseksjonen

 

Skjema for rapportering om anvendte aktivitetsmidler:                                                               Rapporteringsskjema aktivitetsmilder

 

 

Arbeidet i fagseksjonene i Norges museumsforbund

Årsmøtet i Tromsø i september 2013 ga styret i Norges museumsforbund i oppgave å etablere en ny strategi for Norges museumsforbund, samt en ny handlingsplan, som også skulle omfatte forslag om hvordan de etablerte fagseksjonene, styret og sekretariatet i Museumsforbundet kunne arbeide tettere og bedre sammen.  Våren 2014 ble det gjennomført flere møter og en åpen innspillsrunde der fagseksjonene deltok aktivt med innspill skriftlig og muntlig. På årsmøtet i Bergen 11. september 2014 ble Strategi for Norges museumsforbund 2015-2019 samt Handlingsplan for 2014-2015 vedtatt. Dette gir retningslinjer for arbeidet i seksjonene som nedfelles i mandatet for fagseksjonene og de øvrige retningslinjene for fagseksjonene som følger nedenfor.

 

Ved årsmøtet på Hamar september 2015 ble det vedtatt å legge ned Foreningen norske vitensentre. Avsatte prosjektmidler, som hadde vært disponert til fellestiltak, ble overført til Nordnorsk Vitensenter for bruk i tråd med vilkår for tildeling.

 

 

Norges museumsforbund har i 2016 ni fagseksjoner, med følgende formål:

 

Seksjon for formidling (SFF): å styrke den utadrettede virksomheten ved norske muser.
Seksjon for formidling skal arbeide for å gjøre medlemmene dyktigere, og fremme det nasjonale og
internasjonale samarbeidet

 

Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer(SKK): arbeide for å styrke faglige nettverk, øke samarbeid mellom institusjoner og belyse museumsfaglige utfordringer innenfor det kunsthistoriske felt.

 

Seksjon for naturhistoriske museer (SFN): utvikle en faglig møteplass for å fremme samarbeid både mellom de tradisjonelle naturhistoriske museene og også med naturhistorikere ved mindre, regionale museer.

 

Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg (SIKA): å være møteplass for museene med felles utfordringer og interesser innen dokumentasjon, formidling og vern av kulturminner innen industri, kommunikasjon og anlegg.

 

Seksjon for ledelse: å være Norges museumsforbunds faglige møteplass for å behandle spørsmål innen ledelse, økonomi, administrasjon og organisasjonsutvikling og være forum for museumsledere.

 

Samisk museumslag: å fremme samarbeid mellom samiske museer, og mellom samiske museer og andre museer og institusjoner som arbeider med samisk kultur.

 

Seksjon for forskning: å styrke forskningen og forskningens plass i norske museer.

 

Seksjon for samlingsforvaltning: å styrke kvalitet og samarbeid samt øke synligheten i arbeidet med samlingsforvaltningen i museene.

 

Seksjon for immateriell kulturarv: å styrke arbeidet med immateriell kultur og kulturarv i museene.

 

 

Mandat for fagseksjonene i Norges museumsforbund                                          

23.3.2015

 

Fagseksjonene under Norges museumsforbund er en integrert del av Museumsforbundets faglige og fagpolitiske arbeid og skal arbeide tett sammen med Museumsforbundets sekretariat og hovedstyre. De skal arbeide for alle medlemsinstitusjonenes felles interesser. Fagseksjonene skal:

 

– fungere som Museumsforbundets kompetanseorgan innen de respektive fagfeltene

 

– være en viktig arena for faglig utvikling og diskusjon

 

– støtte opp om museumsforbundets gjeldende strategi- og handlingsplaner i dialog med sekretariatet

 

– holde seg oppdatert om aktuelle problemstillinger og diskusjoner som omhandler eget fagfelt, og være forum og møteplass for faglig utvikling, erfaringsutveksling og debatt

 

– bidra til å initiere relevante tiltak i tråd med rådende strategi

 

Dette skal gjøres ved å:

 

– ta initiativ til å besvare relevante høringer og bidra med sin spesialkompetanse til høringer som sekretariatet i Museumsforbundet utformer

 

– initiere og bidra til å arrangere kurs og andre møteplasser for erfaringsutveksling og relevante faglige diskusjoner

 

– delta i planleggingen av fagseminar på Det nasjonale museumsmøtet

 

– etablere møteplasser som kortere fagseminarer, debatter, kurs eller andre relevante tiltak i samarbeid med sekretariatet og/eller hovedstyret

 

– ta initiativ til eller delta i prosjekter som kan styrke det enkelte fagfelt, gjerne i samarbeid med andre seksjoner, nettverk eller sekretariatet

 

– ta initiativ til og bidra til fagpolitiske utspill, kronikker, høringer og innspill til budsjett i samarbeid med sekretariatet i Museumsforbundet når det er aktuelt

 

 

Fagseksjonenes styre og administrative forhold

 

Fagseksjonenes styre har ansvar for å følge opp sentrale administrative forhold. De skal:

 

– dele viktig og relevant informasjon med Museumsforbundets øvrige medlemmer gjennom Museumsforbundets nettside og eventuelle lenker til andre informasjonsverktøy

 

– føre referat fra møter, og oversende disse til Museumsforbundets sekretariat for arkivering

 

– lage en årlig rapport med styresammensetning, økonomi, antall møter, kurs og andre faglige aktiviteter, som skal være Museumsforbundet i hende innen 15. februar det påfølgende året

 

Det vil lages nye nettsider som bedre ivaretar behovene til fagseksjonene, og som synliggjør deres aktiviteter som del av Museumsforbundet. Fagseksjonene skal være åpne for alle medlemmene og skal ikke ha egne medlemsopptak. Museumsforbundets nettside bør være hovedsentral for informasjon og det tas sikte på å etablere en automatisert funksjon for de som ønsker å få informasjon direkte på epost.
Fagseksjonene skal forholde seg til de retningslinjer som gis for seksjonene i § 6 og i de øvrige vedtektene for Norges museumsforbund. Fagseksjoner uten aktivitet  over to landsmøter legges ned på det tredje landsmøtet.

 

Økonomi

 

Hver seksjon får en grunnbevilgning på kr 15.000 til bruk til seksjonens formål. Museumsforbundet dekker halvparten av kostnadene til deltagelse på Det nasjonale museumsmøtet for lederen i hver seksjon, eller den leder bemyndiger, og dette er inkludert i grunnbeløpet på kr 15.000. Museumsforbundet dekker reisekostnader til møter det kalles inn til av sekretariatet, som for eksempel kontaktmøter med hovedstyret. Øvrige kostnader dekkes av institusjonene.

 

I tillegg vil Museumsforbundets hovedstyre hvert år avsette midler til mer omfattende aktiviteter som fagseksjonen ønsker å gjennomføre. Størrelsen på den søkbare potten vil avhenge av Museumsforbundets totalbudsjett. Det er en ambisjon at den skal ha et omfang som muliggjør gode aktiviteter. I tillegg kan fagseksjonene i samforstand med sekretariatet søke om eksterne midler til prosjekter i Kulturrådet eller gjennom andre relevante kanaler. Forslag til budsjett for etterfølgende år og søknad om aktivitetsmidler skal være sekretariatet i hende innen 1.11. Søknad om midler behandles av hovedstyret i NMF på styremøte i desember. Det skal rapporteres om årets aktiviteter og økonomi i fagseksjonene innen 15. februar påfølgende år. For 2015 blir søknadsfristen 10. april.

 

Grunnfinansieringen:

 

  • kan benyttes til å arrangere møteplasser /aktiviteter
  • kan benyttes til å dekke kostnader til gjennomføring av fysiske møter
  • kan benyttes til drift av kunnskapsportaler der gratisløsninger ikke er mulig/formålstjenlig å benytte

 

Medlemskap

 

Fagseksjonene skal være åpne informasjonskanaler for medlemmene og ansatte i Museumsforbundets medlemsinstitusjoner. Interesserte kan melde seg til epostliste for informasjon om aktiviteter etc. Fagseksjonen har selv ansvaret for å oppdatere informasjon om seksjonen på nettsiden til NMF.

 

 

Styre i fagseksjonene og valg til styre

 

Valg til styre i de ulike fagseksjonene velges på Museumsforbundets ordinære årsmøte samtidig med de øvrige valgene. Rapport om virksomheten i fagseksjonene skal gis i den ordinære årsmeldingen for Norges museumsforbund, og blir dermed en del av den overordnede rapporteringen. Fagseksjonene ledes av et styre der lederen velges for ett år av gangen og der valgene følger NMFs vedtekter. En valgkomite på tre personer foreslår nye kandidater til et styre på 4 personer for valg på årsmøtet. Kandidatur forutsettes avklart internt i egen institusjon. To medlemmer av valgkomiteen utpekes av styret i fagseksjonen og en av hovedstyret i Museumsforbundet. Det etableres et system der 2 medlemmer roteres av gangen hvert andre år. Ingen kan sitte i styret i mer enn 6 år, jfr. NMFs vedtekter.

 

Skjema for å søke om aktivitetsmidler til fagseksjonen:                                                                  Søknad om aktivitetsmidler til fagseksjonen

 

Skjema for rapportering om anvendte aktivitetsmidler:                                                               Rapporteringsskjema aktivitetsmilder