Seksjon for museumsledelse

Det ble opprettet en egen seksjon for museumsledelse høsten 2006.

Seksjonen skal være Norges museumsforbunds faglige møteplass for å behandle spørsmål innen ledelse, økonomi, administrasjon og organisasjonsutvikling og være et forum for museumsledere.

Seksjonen konsentrer sin virksomhet om å arrangere fagseminarer som tar opp relevante temaer innen ledelse.

Det planlegges to fagseminarer hvert år, hvorav ett seminar arrangeres om vinteren og blir tilpasset alle som jobber i lederstillinger på museene. I tillegg arrangeres ett fagseminar lagt til Museumsforbundets årsmøte. Høstens fagseminarer blir mer tilpasset ledelsen ved museene.

Seksjonen vil ikke ta opp temaer som naturlig faller inn under det juridiske og fagpolitiske området som omfatter arbeidsgiveransvaret. Det henvises til arbeidsgiverorganisasjonene for disse temaene.

Temaer som seksjonen skal fokusere på er bl.a.:

 • Strategi, Strategisk tenkning, Strategisk ledelse – utarbeidelse av strategiske planer samt innføring i hvordan disse planene kan forankres og implementeres i museene.
 • Rolleforståelse – styret, ledelsen, ansattes representanter, frivillige, venneforeninger, eierstyrer.  
 • Leder som menneske, ledelsesinspirasjon, kommunikasjon, hvordan lede seg selv, mellomlederes utfordringer, m.m.
Vedtekter

VEDTEKTER FOR SEKSJON FOR MUSEUMSLEDELSE NORGES MUSEUMSFORBUND

 

Vedtatt på seksjonens stiftelsesmøte 8. september 2006. Godkjent av Norges museumsforbund i styremøte 21. november 2006.

 

§ 1 FORMÅL
Seksjon for museumsledelse skal være Norges museumsforbunds faglige møteplass for å behandle spørsmål innen ledelse, økonomi, administrasjon og organisasjonsutvikling. Seksjonen skal være et forum for museumsledere. Seksjonen kan ta opp saker for behandling i Norges museumsforbunds organer.

 

§ 2 MEDLEMMER
Seksjonen har kun institusjonsmedlemmer. Medlemskap forutsetter medlemskap i Norges museumsforbund. Medlemskap i seksjonen godkjennes av seksjonens styre.

 

§ 3 ÅRSMØTET
Årsmøtet er seksjonens øverste organ og holdes årlig i forbindelse med årsmøtet i Norges museumsforbund. Årsmøtet behandler følgende:

 1. a)  Årsmelding
 2. b)  Arbeidsplan for styret
 3. c)  Saker som legges frem av styret.
 4. d)  Valg av
  1. i)  leder
  2. ii)  styremedlemmer
  3. iii)  valgkomite

Årsmøtet innkalles av styret som sender ut dagsorden og sakspapirer minst en måned før møtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet, må være styret i hende minst to måneder før årsmøtet.
Årsmøtet velger selv sin møteleder. Stemmerett for en institusjon må dokumenteres under konstitueringen av årsmøtet. Avstemming skjer ved simpelt flertall, og hvert medlem har én stemme. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret dersom dette finner grunn til det, eller når minst 1/5 av de stemmeberettigede i seksjonen krever det.

 

§ 4 STYRET
Seksjonen ledes av et styre som består av leder og fire styremedlemmer. Leder har en funksjonstid på ett år, mens styremedlemmene har to år slik at to er på valg hvert år. Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer er tilstede. Innkalling med saksliste og godkjente referater sendes Norges museumsforbunds sekretariat til orientering. Styret legger frem for årsmøtet forslag til en valgkomite på tre medlemmer og pålegger denne å legge frem et forslag til styresammensetning som tar hensyn til faglig, geografisk, institusjonell og kjønnsmessig spredning.

 

§ 5 OPPLØSNING
Seksjonen oppløses dersom den ikke lenger kan tilfredsstille de kriteriene som er gitt i § 6.2 i Norges museumsforbunds vedtekter. Oppløsningen skjer deretter på førstkommende årsmøte.

——————-

Styret, medlemmer
Aktuelt