Statsbudsjettet 2014

 

Regjeringens forslag til tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014 ble lagt frem fredag 8. november klokken 10.00.

 

Dokumenter

 

Museumsforbundets høringsinnlegg i Familie- og kulturkommiteen 11.11.13 kan leses HER

Museumsforbundets pressemelding: Kulturkutt rammer museene

 

HER ER  ENDRINGENE:
 

Utdrag

Kulturdepartementet

Kap. 320 Allmenne kulturformål

Post 73     Nasjonale kulturbygg, kan overføres

I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 215 mill. kroner på kap. 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg. Bevilgningsforslaget i Gul bok 2014 er blant annet knyttet til at det gis tilskudd til flere nye prosjekter. Regjeringen reduserer forslaget til bevilgning med 13 mill. kroner. Forslaget innebærer at Lillehammer kunstmuseum gis et samlet tilskudd på 2,6 mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner i 2014. Videre foreslås at det ikke gis tilskudd til følgende prosjekter i 2014: Vestfoldmuseene – Hvalfangstmuseet, Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark – Nordkappmuseet, Hurtigrutemuseet – vernebygg, Nynorsk kultursentrum – Olav H. Hauge-senteret, Sør-Troms museum – Trondenes Historiske Senter og Fylkesscene Østfold. Forslaget innebærer at behovet for fullmakt til å gi tilsagn i 2014 reduseres. Det foreslås en tilsagnsfullmakt på 275,9 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

 

Post 74     Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 240,6 mill. kroner på kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Bevilgningsforslaget reduseres med 14,5 mill. kroner.

 

Post 77            Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 01

I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 37,3 mill. kroner på kap. 320 Allmenne kulturformål, post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak. Bevilgningsforslaget reduseres med 8 mill. kroner. Innenfor rammen av bevilgningsforslaget skal det avsettes et beløp på samme nivå som i 2013 til tilskuddsordningen for sikringstiltak ved museene.

 

Post 78            Ymse faste tiltak

I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 32,5 mill. kroner på posten, hvorav 2 mill. kroner til digital formidling. Regjeringen mener institusjonene må prioritere digital formidling innenfor sine ordinære budsjettrammer, og foreslår at det ikke bevilges midler til digital formidling i 2014.

Videre er det i Prop. 1 S (2013–2014) Kulturdepartementet foreslått en bevilgning på 2,1 mill. kroner til elevbesøk i utvalgte institusjoner. Forslaget omfatter tilskudd til en treårig forsøksordning med kunstformidling til skoleelever i institusjonenes egne lokaler. På grunn av få søknader og varierende kvalitet på innkomne søknader ble ikke midlene til ordningen fullt ut fordelt i 2012 og 2013. Ordningen foreslås derfor avviklet.

 

Post 85     (Ny) Gaveforsterkningsordning

Regjeringen vil innføre en ny, rammestyrt gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjonene.

Den rammestyrte ordningen innebærer at staten yter et tillegg på inntil 25 pst. av gavebeløpet ved private pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 mill. kroner til ordningen i 2014 på kap. 320 Allmenne kulturformål post 85 Gaveforsterkningsordning.

Kulturdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer som bl.a. beskriver formål, beløpsgrenser og hvilke mottakere og givere som omfattes av ordningen.

Dersom statens tillegg ligger an til å overstige bevilgningen til formålet, vil Kulturdepartementet justere forsterkningsprosenten og/eller opprette en køordning.

Det legges opp til en enklest mulig administrasjon av ordningen.  Kulturdepartementet vil forvalte ordningen det første året.

 

 

Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål

Post 55     Norsk kulturfond

I Gul bok 2014 er det foreslått en bevilgning på 10,6 mill. kroner på kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 55 Norsk kulturfond. Bevilgningsforslaget reduseres med 1 mill. kroner.

Kunnskapsdepartementet

Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

Post 71     Tilskudd til vitensentrene

De regionale vitensentrene er et viktig virkemiddel for å øke interessen for og rekrutteringen til realfag. Regjeringen øker bevilgningsforslaget på posten med 3 mill. kroner til økt driftsstøtte til sentrene.

 

Klima- og miljødepartementet

Kap. 1429      Riksantikvaren

Post 21     Spesielle driftsutgifter

Forslaget til bevilgning for 2014 til Riksantikvaren reduseres med 4 mill. kroner.

Post 80     Tilskuddsordning for avgiftskompensasjon

Regjeringen foreslår at det ikke gis kompensasjon for bortfall av avgiftsfritak for CO2-avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, elavgift og NOX-avgift for verneverdige fartøy, tekniske og industrielle kulturminner og museumsjernbaner. Forslaget innebærer en reduksjon i bevilgningen på 7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014.

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Forslag til nye romertallsvedtak under Nærings- og fiskeridepartementet
XIII

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeri­departementet i 2014 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

 

 

I media:

Tar pengene fra «Finnmarken» – Bladet Vesterålen 08.11.13
– Fra kulturløft til kulturkutt – Dagbladet 08.11.13
Kuttar vekk Olav H. Hauge-senteret – Møre-Nytt 08.11.13
Kutter ombyggingspenger til Hvalfangst-museet – NRK 08.11.13

 

Noen av pressemeldinger fra Kulturdepartementet 08.11.13 kl 10:

 

Thorhild Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey holder pressekonferanse om kulturbudsjettet kl 13.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Pressekonferansen blir overført på nett-tv fra kl 13.

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

 

 

 

REGJERINGEN STOLTENBERG (14.10.13):

 

Museumsforbundet: Pressemelding: Statsbudsjett 2014 (14.10.2013)

 

Fra Regjeringens pressemelding: "Regjeringen oppfyller Kulturløftets målsetting om at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kulturformål innen 2014. Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet økes med til sammen 840 millioner kroner. I tillegg til bevilgningene til oppfølging av Kulturløftet, kommer byggingen av Nasjonalmuseet på Vestbanen. Prosjektet ble igangsatt i 2013, og Regjeringen foreslår å videreføre byggeprosjektet i 2014 med bevilgninger på til sammen 276 millioner kroner." http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2013/et-budsjett-for-arbeidsplasser-verdiskap.html?id=742326

 

Pressemeldinger Kulturdepartementet: Satsing på musea, Brei satsing på forsking, Auke til nasjonale kulturbygg, Auka tilskot til visuell kunst

 

Pressemelding Miljødepartementet: Ti prosents økning i Miljøverndepartementets budsjett: "Satsingene Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen og Bevaringsprogrammene økes med 20 millioner kroner. Det er opprettet en ny tilskuddsordning for avgiftskompensasjon på sju millioner kroner, som skal kompensere for bortfall av fritak for utslippsreduserende avgifter for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren."

 

Pressemelding Forsvarsedepartementet: Styrker kulturvirksomheten i Forsvaret: "Forsvarets museer vil i 2014 fortsette arbeidet med å modernisere og utvikle formidlings- og publikumsaktiviteten. Utstillingen om personell i internasjonale operasjoner videreføres og utvikles i tråd med Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. Forsvarets museer vil fortsette forberedelsene til etableringen av utstillingen om Krigskorset, som planlegges åpnet i 2015."

 

 

I media:

Millionjubel på museet – Lindesnes Avis 17.10.13
7,6 millioner til nytt museum– Finnmark Dagblad 15.10.13 (faksimilie – gjengitt med tillatelse)
Får 1,5 mill. til museum – Grimstad Adressetidende 15.10.13
Slik reagerer kulturlederne – Stavanger Aftenblad 16.10.13
Nordkappmuseet får kr 7,6 mill. – Radio Nordkapp 14.10.13
Millioner til hurtigrutemuseet – Harstad Tidende 14.10.13
Kulturen styrkes – Finnmarken 14.10.13
912.580.000 kr til samiske formål – NRK Sápmi 14.10.13
Når målet på 1 prosent av budsjettet til kultur – NRK 14.10.13
Forventer å være på statsbudsjettet – NRK Sápmi 14.10.13
Snart i havn – Bladet Vesterålen 13.09.13
Million-bevilgning til isfronten – Avisa Nordland 09.09.13
– 2 millioner mer i året – Lofot-tidende 05.09.13
Må punge ut mer – Lofotposten 05.09.13
– Riktig av kommunen å satse – Radio Nordkapp 05.09.13
Statlige driftsmidler til skimuseet i Rindal – Trollheimsporten 05.09.13
Får en halv million årlig – Ringerikes Blad 04.09.13
Brede glis over pengedryss – Harstad Tidende 04.09.13
Haugalandsmuseene: pluss 944.000 i 2014 – Karmsund Avis 04.09.13
– Her blir det nybygg – Gudbrandsdølen Dagningen 04.09.13
Milliontilskudd til museet – Haugesunds Avis 03.09.13
Vitensenteret i Arendal inne på statsbudsjettet – NRK Sørlandet 03.09.13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *