Gaveforsterkningsordning for museer

Fra 1. januar 2016 ble det samlede beløpet i gaveforsterkningspotten økt til 45 millioner kroner og ordningen utvidet til å gjelde også andre typer kunst- og kulturformål enn museum.

 

Nye retningslinjer og oppdatert søknadsskjema 2016

 

Søknadsskjemaet 2016 kan lastes ned fra Kulturdepartementets nettsider

 

Kap. 320, Post 85 – Retningslinjer gjeldende fra 1. januar 2016

 

Fastsatt av Kulturdepartementet 10. februar 2014, med revisjon av 18. februar 2015 og 9. desember 2015.

 

1. Vilkår for gaveforsterkning

Pengegaver til kunst- og kulturvirksomheter*, hjemmehørende og som har sitt virke i Norge, utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent** av gavebeløpet når:

a) gaven eller gavene til sammen utgjør minst kr 100 000.

b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak***.

c) gavemottakeren er en av følgende:

 • et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk (www.kulturradet.no/museum/statistikk) eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne, eller
 • en eier eller forvalter av et kulturbygg tilgjengelig for allmennheten (flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for visuell kunst), eller
 • en profesjonell kunst- og kulturvirksomhet med minst ett fast lønnet årsverk, som driver arbeid innen formidling av:
  – musikk (arrangører, festivaler, orkestre, ensembler, etc.)
  – litteratur (arrangører, bibliotek, litteraturhus, festivaler, etc.)
  – scenekunst (arrangører, festivaler, teatre, operaer, kompanier, frie grupper, etc.)
  – visuell kunst (arrangører, kunstfestivaler, gallerier, kunsthaller, kunstforeninger, etc.)

d) gaven dokumenteres utbetalt til søker i det samme kalenderåret som søknaden innleveres.

e) gaven har som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4 under.

g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1).

h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til kravene i pkt. 4 og kravene i søknadsskjemaet.

* Betegnelsen «virksomhet» er her brukt i betydning organisert virksomhet som allmennheten har adgang til, med organer og vedtekter eller lignende. «Kunst- og kulturvirksomheter» kan omfatte offentlig og privat drevet virksomhet.

** Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år, dette for å sikre at rammebevilgningen kommer flest mulig mottakere og givere til gode.

*** Bidrag fra givere med eierskap eller direkte økonomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i denne sammenheng ikke som gaver.

2. Hvordan gaveforsterkningen skal brukes

Gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte.

Gaveforsterkningen skal brukes til tiltak for å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

Gaven og gaveforsterkningen behøver ikke å brukes til det samme tiltaket.

3. Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen

Kulturdepartementet, eller et organ Kulturdepartementet bemyndiger, forvalter gaveforsterkningsordningen.

4. Krav til søknaden

Det er gavemottaker (kunst- og kulturvirksomheten) som kan søke om gaveforsterkning og som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt, jf. pkt. 1.

Utfylt søknadsskjema samt nødvendige vedlegg må sendes elektronisk som e-post til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no.
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Kulturdepartementets nettsider.

5. Saksbehandling og utbetaling

Er vilkårene for gaveforsterkningen etter disse retningslinjene oppfylt, tildeler Kulturdepartementet gaveforsterkningen og opplyser om rapporteringskravene.

Kulturdepartementet utbetaler gaveforsterkningen til mottakers konto. Er det ikke dekning for å utbetale alle gaveforsterkningene i budsjettåret da søknadene ble mottatt, prioriteres de i den rekkefølgen fullstendige søknader ble mottatt. De resterende utbetalingene overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet. Kulturdepartementet kan justere forsterkningsprosenten for gaveforsterkningene i seinere år. Justeringen kan også omfatte eventuelle utbetalinger i kø. Dersom ordningen avvikles, bortfaller retten til utbetalinger som ikke er gjennomført.

6. Rapporter, revisjon og kontroll

Mottakeren skal informere Kulturdepartementet straks om endringer som medfører at vilkårene etter punktene 1 og 2 ikke er oppfylt.

Mottakeren skal gjøre rede for at gaver og gaveforsterkninger forvaltes i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene. For kunst- og kulturvirksomheter som mottar fast driftstilskudd fra Kulturdepartementet skal både gaver og gaveforsterkninger spesifiseres i årsregnskapet og gjøres rede for i virksomhetens årsberetning. For andre mottakere av gaveforsterkningstilskudd skal disse momentene rapporteres til Kulturdepartementet i tråd med departementets gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll, slik det blir opplyst om i forbindelse med tildelingen.

Kulturdepartementet kan innhente underliggende regnskapsinformasjon fra mottaker for å kontrollere at gaven og gaveforsterkningen er brukt i samsvar med pkt. 1 og 2.

7. Krav om tilbakebetaling

Kulturdepartementet kan kreve gaveforsterkningen helt eller delvis tilbakebetalt hvis vilkårene for tildelingen eller bruken av gaven eller gaveforsterkningen etter pkt. 1 og 2, eller kravene etter pkt. 6, ikke er oppfylt. Dersom tilskuddsmottakeren har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 370-371.

8. Klageadgang

Kulturdepartementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd.

9. Ikrafttredelse

Disse reviderte retningslinjene gjelder fra 1. januar 2016.

 

Lenke til regjeringen.no

 

 

 

——————————————————————————————–

 

Gaveforsterkning 2015

Vurderer gaveendringer – Dagsavisen 16.06.15
Munchmuseet kritiserer gaveordning – Dagsavisen 15.06.15

 

Endringer gjeldende fra 2015 (01.01.2015):

I 2015 er det satt av en bevilgning i statsbudsjettet på 30,3 millioner kroner til ordningen på kap. 320 Allmenne kulturformål post 85 Gaveforsterkningsordning, og retningslinjene er utvidet og revidert. De viktigste endringene i retningslinjene er:

 1. Søkeren/gavemottakeren må være et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne.
 2. Formålet er utvidet til å gjelde alle tiltak som har til hensikt å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer.

 

Søknadsbehandling

Kulturdepartementet oppfordrer alle potensielle givere og gavemottakere til å sette seg grundig inn i de nye retningslinjene for gaveforsterkningsordningen.

 

Søknader om gaveforsterkning sendes med nødvendige opplysninger og dokumentasjon til Kulturdepartementet. Søknaden skal merkes ”gaveforsterkning” og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no eller til Kulturdepartementets postadresse Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Søknadene blir behandlet og gaveforsterkning utbetalt fortløpende i den rekkefølgen komplette søknader mottas og kan godkjennes. Dersom tilgjengelig ramme blir brukt fullt ut, vil eventuelle resterende søknader overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet.

 

Reviderte retningslinjer for gaveforsterkningsordningen for museer 2015

Les mer

 

Gaveforsterkning 2014

Gaveforsterkningsordning for museer ble innført av regjeringen Solberg fra 2014.

Kulturdepartementet skriver: «Museum som får ein pengegåve som oppfyller vilkåra i ordninga, kan søkje Kulturdepartementet om gåveforsterking. Den statlege gåveforsterkinga vil vere på 25 prosent. Det vil seie at dersom ordninga blir brukt fullt ut i 2014 vil musea totalt kunne motta 50 mill. kroner; 40 mill. i gåver og 10 mill. i statleg forsterking.»

Ordningen gjelder pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg.

 

Det er satt av en bevilgning på 10 mill. kroner til ordningen i 2014 på kap. 320 Allmenne kulturformål post 85 Gaveforsterkningsordning.

 

Kulturdepartementet har utarbeidet nærmere retningslinjer for ordningen. Det legges opp til at 2014 er et prøveår.

 

Retningslinjer – bokmål (PDF) / Veiledning – bokmål (PDF)
Retningsliner – nynorsk (PDF) / Rettleiing – nynorsk (PDF)

Det er 72 museum som vil kunne søke om gaveforsterkning i 2014, disse er Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, museene i det nasjonale museumsnettverket som mottar støtte over statsbudsjettets kapittel 328, post 70 og de samiske museene som får fast driftsstøtte fra Sametinget.

662103&width=580&height=388&zwidth=580&zheight=388&x=290&y=194

Foto: KULTUR- og kirkeminister Thorhild Widvey, her med statssekretær Knut  Olav Åmås og politisk rådgiver Catharina Munthe. Foto: KUD/Wenche Nybo.

 

Museumsforbundet frykter skjev fordeling:

Forsterker forskjeller – Klassekampen 06.10.14

– Museene har veldig ulike forutsetninger for å tiltrekke seg private giver, sier generalsekretær Liv Ramskjær til Klassekampen:
Frykter skjev fordeling – Klassekampen 29.03.14

 

Gaveforsterkning 2010

Forslag om gaveforsterkningsavtale for norske museer
Flertallet vendte tommelen ned på forslaget: Innstilling fra Kulturkomiteen
– Høringsnotat Museumsforbundet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *