Statsbudsjettet 2016

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 11. mai kl. 2016.

Finansdepartementets budsjettdokumenter:

 

Prop. 122: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016:

Vi har merket oss følgende:

  • «Kunnskapsdepartementet vil innenfor bevilgningen på posten gi et tilskudd til Norsk Folkemuseum på 700 000 kroner for forvaltning av nettstedet minstemme.no fra 1. august 2016. Minstemme.no er et supplerende undervisningsopplegg som skal fremme demokrati og deltakelse i barnehage og skole. Forvaltningsansvaret har til nå ligget hos Senter for IKT i utdanningen, men overføres fra 1. august 2016 til Eidsvoll 1814, som er en avdeling av Norsk Folkemuseum. Norsk Folkemuseum er en stiftelse som mottar årlige tilskudd over Kulturdepartementets kap. 328, post 70» (side 23).
  • Regjeringen vil flytte på penger i forbindelse med overføringen av ansvaret for DKS fra Kulturrådet til  Rikskonsertene. Samlet økt bevilgning til Rikskonsertene og Norsk Kulturfond er på 7,9 mill. kroner (side 38-39).
  • «Markeringen av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i 1917, Tråante 2017, skal i all hovedsak avholdes i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar 2017. Jubileet skal være en nasjonal markering. Jubileet skal markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og historie i et 100-årsperspektiv. Det vil bli markeringer flere steder i landet. Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget samarbeider om arrangementet. 73 Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 1 mill. kroner til Tråante 2017 mot en tilsvarende reduksjon på kap. 561 Tilskudd til samiske formål, post 50 Samisk Høgskole, jf. omtale under kap. 561, post 50» (side 72-73).
  • «Overføring av nasjonalt pilegrimssenter til Kulturdepartementet Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) er del av den statlige pilegrimssatsingen. Senteret er lokalisert i Trondheim og har fire ansatte. NPS er organisatorisk tilknyttet Riksantikvaren og i hovedsak finansiert med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet. NPS forvalter i tillegg et driftstilskudd til fem regionale pilegrimssentre langs pilegrimsleden til Nidaros. Det foreslås at virksomheten og finansieringen av NPS overføres til Kulturdepartementet ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) fra 1. juli 2016. Endringen er tatt hensyn til ved oppnevning av nytt styre for NDR fra 2016. Overføring av budsjettmidlene fra de andre departementene til Kulturdepartementet vil bli foreslått i statsbudsjettet for 2017» (side 152).

I tillegg er det lekket at  30 millioner gis Kulturhistorisk Museum og prosjektet «Saving Oseberg» på Statsbudsjettet for 2017.

 

Museumsforbundets høringsinnspill til Kunnskaps-, undervisnings- og forskningskomiteen, Stortinget 21.10.15                                                                                                     Høring Stortingets KUF- komite 2016-budsjettet

 

Museumsforbundets høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen, Stortinget 19.10.15         Familie- og kulturkomiteen Statsbudsjettet 2016

 

Pressemelding statsbudsjettet – Samisk Museumslag 09.10.15                                                         Pressemelding_Statsbudsjettet 2016 Samisk Museumslag

 

Kulturminister Thorhild Widveys tale 07.10.15                                                                         Fremleggelse av kulturbudsjettet 2016

 

Pressemelding kulturbudsjettet – Norges museumsforbund 07.10.15                                               Pressemelding om kulturbudsjettet 2016 fra Norges museumsforbund

 

Pressemelding statsbudsjettet – Nynorsk kultursentrum 07.10.15                                                       802 Statsbudsjettet 2016 20151007 OG

 

Pressemelding statsbudsjettet – Riksantikvaren 07.10.15                                                                 Statsbudsjettet 2016

 

Pressemeldinger statsbudsjettet – Kulturdepartementet 07.10.15                                                   Et kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon

Gåveforsterkingsordninga blir utvida og styrkt

Tiltakspakke for økt sysselsetting – vedlikehold av kulturhistoriske bygninger

Satsing på museum

Avvikling av tilskuddet til Rock City

Regional satsing

 

Pressemelding statsbudsjettet – Klima- og miljødepartementet 07.10.15                                       Meir pengar til fartøyvern

 

Kulturdepartementets budsjettforslag for 2016 har økt med 88,3 millioner, med styrking av tilskuddet til 21 museer i Det nasjonale museumsnettverket. Mye av styrkingen knyttes til formidling, bygningsvern/vedlikehold og drift. Tilskuddsøkningene fra i fjor er størst på Vestlandet og henger sammen med Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. Den er på i alt fire milliarder kroner og er en midlertidig løsning for de næringene og fylkene som berøres av den lave oljeprisen.                                                                                     STATSBUDSJETTET 2016

 

Et klipp-og-lim-dokument der museer er nevnt i de ulike departementenes proposisjoner til Stortinget (2015-2016).                                                                                                                                       Klipp-og-lim-dok. prop. 07.10.15

 

Museumsforbundets Innspill til Kulturdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2016 (20.01.2015)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *