Det nasjonale museumsmøtet 2005 – Karlstad

Museumsforbundet samarbeider med "Centrala, kommunala och länmusernas samarbetsråd" om felles museumsmøte i Karlstad (Sverige)  21. – 24. september 2005.

 

 

Uttalelse

UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I KARLSTAD

MUSEUMS-NORGE UTFORDRER DE RØD-GRØNNE

Vi går nå snart inn i det 5. året i museumsreformen. I forhold til den økonomiske opptrappingsplanen ligger staten allerede vel 60 millioner på etterskudd.[1] Museums-Norge stiller derfor krav til den nye rød-grønne regjeringa om at det økonomiske etterslepet hentes inn, og at reformen følges opp i tråd med Stortingets intensjoner.

Det er behov for et krafttak for å ta igjen det økonomiske etterslepet i museumsreformen. De rød-grønne uttrykte følgende om reformen i forbindelse med Kulturmeldinga: ”…det er også viktig at staten følger opp med økonomiske incitamenter” og at de ikke fant den økonomiske ”… satsingen tilfredsstillende, og forutsetter at etterslepet blir tatt igjen.” Det er derfor med undring at vi nå registrerer at det fra Senterparti-hold skapes usikkerhet om planene om bygging av det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Tullinløkka. Forbundet vil advare mot ethvert forsøk på å sette by og land opp mot hverandre i kulturpolitikken, og forutsetter at også SP arbeider aktivt for å følge opp ABM-meldinga, som forøvrig ble lagt fram av daværende kulturminister Åslaug Haga. 

Behov for handlingsplan

Museumsreformen ser ut til å dra noe ut i tid. Det er derfor behov for både en løpende evaluering og en handlingsplan for det videre arbeidet med reformen. I forbindelse med kulturmeldinga påpekte en enstemmig komité ”…behovet for å samordne museumspolitikken uavhengig av departemental tilknytning”. Forbundet ser derfor positivt på den pågående utredninga om universitetsmuseene. De rød-grønne sammen med Fremskrittspartiet mente også: ”… at det er viktig å se museene i sammenheng med kulturminnevernet. Samtidig er det viktig at ABM-utvikling kan stå fram som en mer likeverdig aktør i forhold til Riksantikvaren. Flertallet mener derfor at Regjeringen bør vurdere hvordan dette kan gjennomføres.” 

Behov for en egen Revita-plan

Stortingets behandling av Riksrevisjonsrapporten "Bevaring og sikring av samlingene til fem statlige museer"[2] viser at det er behov for en helhetlig nasjonal plan når det gjelder sikring og bevaring av museenes samlinger. Vi ser det som viktig at dette arbeidet blir prioritert av den nye regjeringen (jfr. også Ågot Valle, SVs interpellasjon på bakgrunn av rapporten [3]).

Kontaktpersoner:

Styreleder Ove Magnus Bore, Stavanger Museum tlf. + 47 9701 9676

Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund, tlf. + 47 9012 4970

 

[1] Basert på 2003-kr.

[2] http://www.stortinget.no/inns/inns-200304-102.html

[3] http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=30282