Det nasjonale museumsmøtet 2004 – Kristiansand

Landsmøtet 2004 ble arrangert i Kristiansand 8.-11. september

 

 

Uttalelse 1

UTTALELSE 1 FRA ÅRSMØTET I MUSEUMSFORBUNDET

…MENS VI VENTER PÅ KULTURMINNEMELDINGA

Museumsforbundet har ved flere anledninger tatt opp problemet med manglende interdepartementalt samarbeid innen kultur og kulturminnevern. Nå kan det se ut til at noe er i ferd med å skje. 

Samordning av museumspolitikken

UFD har nå besluttet å nedsette et utvalg som skal utrede universitetsmuseenes virksomhet. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. november 2005. Det er naturlig å se dette bl.a. i sammenheng med Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om "Bevaring og sikring av samlingene til fem statlige museer"[1] og behandlinga av Kulturmeldinga[2]. Museumsforbundet er svært godt fornøyd med uttalelsene fra Stortingets kulturkomite som ber om interdepartemental samordning av museumspolitikken. Vi er svært positive til nedsettelse av ovennevnte utvalg.

Samordning av statlig politikk overfor minoritetsgrupper

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for samordning av statlig politikk som berører minoritetsgrupper i Norge. Det er nå opprettet et tverrdepartementalt samordningsutvalg for politikken overfor nasjonale minoriteter. Samtidig er det satt ned en gruppe med navnet ”Samarbeidsgruppe – nasjonale minoriteter og kultur”, bestående av representanter for Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Norsk kulturråd, Riksantikvaren og ABM-utvikling. Dette med bakgrunn i at tilskuddsordningene til kultur er uoversiktlige. Slik det er nå blir søknader sendt mellom departementene og til andre instanser, uten at det gir uttelling i form av midler. 

Men vi venter fortsatt på kulturminnemeldinga…

Museumsforbundet har ved flere anledninger etterlyst bedre samordning mellom museer og kulturminnevern. Vi beklager at regjeringa har utsatt den varslede kulturminnemeldinga en rekke ganger. Stortingets kulturkomite har med et tydelig flertall bedt om at en ser museenes virksomhet i sammenheng med kulturminnevernet. Vi forventer at Miljøverndepartementet og Regjeringa nå følger opp stortingsflertallets klare merknader.[3]

Kontaktpersoner:

Styreleder Sigrid Skarstein, Vadsø Museum, tlf. 9522 2174

Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund, tlf. 2220 1402 / 

9012 4970.

 

[1] http://www.stortinget.no/inns/inns-200304-102.html

[2] Innst.S.nr.155 (2003-2004): Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk fram mot 2014 ("Kulturmeldinga"): Komiteen vil peke på at andre departementer spiller en viktig rolle når det gjelder museene. Universitetsmuseene er store og sentrale museer som ligger under Utdannings- og forskningsdepartementet. Komiteen mener at disse museene kan utnyttes bedre ved for eksempel nettverkssamarbeid med andre, særlig når det gjelder forskning og naturhistorie. Sistnevnte er svært mangelfullt dekket i norske museer, og universitetsmuseene vil her kunne spille en sentral rolle som nettverksmotorer. Det er også sentrale museer tilknyttet andre departementer, bl.a. Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Komiteen vil påpeke behovet for å samordne museumspolitikken uavhengig av departemental tilknytning. Eksempelvis har Miljøverndepartementet redusert sine tilskudd til de 10 prioriterte teknisk-industrielle kulturminnene fra 2003 til 2004, samtidig som Kulturdepartementet har satt i gang en omfattende museumsreform. 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, vil be Regjeringen sørge for en helhetlig statlig museumspolitikk på tvers av departementene.

[3] Innst.S.nr.155 (2003-2004): Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk fram mot 2014 ("Kulturmeldinga"): Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, mener at det er viktig å se museene i sammenheng med kulturminnevernet. Samtidig er det viktig at ABM-utvikling kan stå fram som en mer likeverdig aktør i forhold til Riksantikvaren. Flertallet mener derfor at Regjeringen bør vurdere hvordan dette kan gjennomføres.

 
 

UTTALELSE 2 FRA ÅRSMØTET I MUSEUMSFORBUNDET

TRYKKET I MUSEUMSREFORMEN MÅ ØKES!

Et av hovedtiltakene i ABM-meldinga[i] er museumsreformen. Museer over hele landet er i gang med en omfattende restrukturering, med sikte på å styrke museums-Norge. Det er nå av avgjørende betydning at også staten følger opp sine forpliktelser. Museene er forespeilet ei årlig økning på minst 40 mill. kr i friske midler over 5 år. Vi er nå inne i det tredje året av reformen, og økninga for inneværende ble kun på vel 20 mill. kr. Museumsreformen er mange steder inne i en kritisk fase, og manglende oppfølging fra statens side kan få alvorlige følger for det videre arbeidet. Forbundet frykter at dette evt. kan resultere i tilbakeslag flere steder. Vi går snart inn i det 4. året av museumreformen. Vi forventer nå at etterslepet blir fulgt opp i forbindelse med Statsbudsjettet for 2005 og 2006. Om nødvendig må reformen forlenges til 2007!

Partiprogrammene

Ikke mindre enn to regjeringer stilte seg bak ABM-meldinga, men vi registrerer at ABM-sektorene er lite synlige i partienes programmer. I forbindelse med behandlinga av Kulturmeldinga utrykte partiene klar vilje til å satse mer på kultur. Museumsforbundet forventer at denne holdninga også i større grad kommer til å prege partiprogrammene for neste valgperiode.

Kontaktpersoner:

Styreleder Sigrid Skarstein, Vadsø Museum, tlf. 9522 2174

Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund, tlf. 2220 1402 / 9012 4970.

 

[i] St.meld. nr. 22 (1999-2000): Kjelder til kunnskap og oppleving

 

Valgkomite og frister

 

Til: Museumsforbundets medlemmer

Oslo, 22.03.04

VELKOMMEN TIL MUSEUMSFORBUNDETS LANDSMØTE
I KRISTIANSAND 8. – 11. SEPTEMBER 2004

Landsmøtet i Kristiansand nærmer seg med raske skritt og planleggingen er i full gang. Her følger litt informasjon om frister og den videre framdriften. 

Fristen for medlemsinstitusjonene til å fremme saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 1. august. Selve sakspapirene vil bli sendt ut minst 1 måned før landsmøtet.

Valg

Årsmøtet skal velge:

Styremedlemmer og vararepresentanter, de siste i prioritert rekkefølge 

Leder blant styremedlemmene 

Revisor 

Valgkomité 

På årsmøtet i Harstad ble følgende valgkomité valgt:

Anne Aaserud
Nordnorsk Kunstmuseum
Postboks 1009
9260 Tromsø
Tlf. 7764 7020

Anne Karin Hufthammer
Bergen Museum
Muséplass 3
5007 Bergen
Tlf. 5558 2913

Jan Børge Tjäder
Norsk Sjøfartsmuseum
Bygdøynesv. 37
0286 Oslo
Tlf. 2411 4150

 

 

 

Ågot Gammersvik
Maihaugen
– De Sandvigske Samlinger
Maihaugveien 1
2609 Lillehammer
Tlf. 6128 8900

Hans Chr. Søborg
Alta Museum
Altaveien 19
9518 Alta
Tlf. 7845 6330

 

Forslag til kandidater bes sendt valgkomiteen innen 1. juli.

Følgende personer sitter i dag i styret:

Arbeidsutvalg

Styreleder Sigrid Skarstein, Vadsø Museum (på valg) 

Nestleder Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum (på valg) 

Elen Roaldset, Universitetets naturhistoriske museer (på valg) 

Øvrig styre 

Yngve Astrup, Norsk Skogmuseum (på valg) 

Aslaug Nesje Bjørlo, Nordfjord Folkemuseum (ikke på valg) 

Randi Lium, Trondheim Kunstmuseum (ikke på valg) 

Hans Pedersen, Helgeland Museum (ikke på valg) 

3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

1. Gunnar Molden, Næs Jerverksmuseum (på valg) 

2. Bjørg Christophersen, Kystmuseet i Øygarden (på valg) 

3. Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum (på valg) 

Med vennlig hilsen 

Tron Wigeland Nilsen (sign.)
generalsekretær